MY CLASS !!~

By… Lanna Maplook [52181020232 Eng B.ED.II Lpru.]

ชนิดของ Articles มกราคม 8, 2011

Filed under: Articles,ชนิดของ Articles — Lanna @ 7:49 pm

Articles แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

    1. Indefinite Article ได้แก่ a และ an ใช้นำหน้านามนับได้ ( Countable Nouns ) เอกพจน์ทั่วๆไป ( Singular )
    2. Definite Article ได้แก่ the ซึ่งใช้นำหน้าคำนามนับได้ ( Countable Nouns ) และนามนับไม่ได้ ( Uncountable Nouns ) ทั้งรูปเอกพจน์ Singular ) และพหูพจน์ ( Plural ) เพื่อให้นามนั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจง

 

 

Advertisements
 

การใช้ a,an

Filed under: Articles,หลักการใช้ a,an — Lanna @ 7:48 pm

การใช้ a, an

    Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ใช้ an แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ ให้ใช้ a เช่น
    – an hour (“แอน อาวร์”)
    – a university (อะ ยูนิเวอร์ซิตี้)
    1.1 อาการเจ็บป่วย เช่น I have a cold. (ฉันมี(เป็น)ไข้หวัด แต่ถ้าเป็นชื่อโรคไม่ใช้ article นำหน้า เช่น influenza (ไข้หวัดใหญ่)
    1.2 ใช้ในสำนวนบอกอัตราส่วนต่อหน่วยเกี่ยวกับ จำนวน, ระยะทาง, ราคา, ความเร็ว
เช่น ten baht a kilo.
    1.3 ใช้ในประโยคอุทาน เช่น What a pity!
    1.4 ใช้นำหน้าบุคคลที่เรารู้จักแต่ชื่อ ไม่รู้จักตัว เช่น A Mr. Paul
    1.5 ใช้นำหน้าชื่อเฉพาะของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเปรียบเทียบ เช่น
           – She thinks she is a Madonna.
    1.6 ใช้นำหน้าบอกอาชีพ เช่น an engineer
    1.7 ใช้เมื่อกล่าวไม่เจาะจง เช่น
           – He sat on a chair. = เขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่ง(ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเก้าอี้ตัวไหน)
    1.8 ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นเป็นครั้งแรก ถ้ากล่าวครั้งต่อไปจึงจะใช้ the
           – We live in a hut, the hut is old.
    1.9 ใช้ในสำนวนบางสำนวน เช่น
           – go for a drive = ขับรถเล่น
           – in a hurry = รีบร้อน
           – make a wish = อธิษฐาน
           – on an average = on the average = โดยเฉลี่ย
           – take a rest = หยุดพัก
          

 

การใช้ the

Filed under: Articles,หลักการใช้ the — Lanna @ 7:47 pm

การใช้ the
    1. The + Noun เอกพจน์ –> ใช้แทนที่ความหมาย noun นั้นทั้งประเภท เช่น
         – The whale is a mammal.
    2. ใช้กับ noun ที่มีอันเดียวสิ่งเดียว เช่น the sun, the moon, the earth, the ground
    3. Noun ที่มีส่วนขยายอยู่ข้างหลัง หรือ นามที่ผู้สนทนารู้ว่ากำลังพูดถึง
         – The postman was late today. (บุรุษไปรษณีย์ที่มาประจำกำลังถูกพูดถึง)
    4. Noun ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งที่สอง
         – We live in a hut, the hut is old.
    5. ชื่อหมู่เกาะ(พหูพจน์) เช่น the Marshalls แต่ชื่อเกาะ(เอกพจน์)ไม่ใช้ the เช่น Sicily
    6. ชื่อเทือกเขา(พหูพจน์) เช่น the Himalayas แต่ชื่อภูเขา(เอกพจน์)ไม่ใช้ the เช่น

    Mount Everest
    7. ขั้วโลก ใช้ the เช่น the North Pole
    8. ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ชื่อทะเล, ชื่อมหาสมุทร, ชื่อทะเลทราย ใช้ the

    9. ชื่อโรงแรม, ชื่อโรงภาพยนต์ ใช้ the
    10. ชื่อหนังสือพิมพ์, สมาคม, องค์การ, บริษัท, ห้างร้าน ใช้ the
    11. ชื่อเรือ ใช้ the เช่น the Queen Elizabeth
    12. superlative degree (ขั้นสุด) ใช้ the เช่น the tallest girl, the most

     interesting book
    13. เครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ the เช่น the telephone, the bicycle
    14. Noun ต่อไปนี้ใช้ the ได้แก่ the cinema, the theatre, the radio
    15. ใช้ the + adjective หรือ the + Verb3 จะมีความหมายเป็น Noun พหูพจน์ ใช้

    Verb พหูพจน์ เช่น the rich, the poor, the old, the young, the blind, the deaf,

    the sick, the dead, the disabled, the injured, the wounded, the

    unemployed, the brave
    16. เชื้อชาติ, สัญชาติ ใช้ the จะมีความหมายว่า พลเมืองของประเทศนั้น เช่น

    the British = คนอังกฤษ
    17. ชื่อเครื่องดนตรี ใช้ the เช่น the guitar, the piano แต่ชื่อกีฬาไม่ใช้ the เช่น

    volleyball, cricket, chess, cards
    18. หน้า adjective บอกลำดับที่ ใช้ the เช่น the first chapter
    19. ชื่อประเทศที่เป็นพหูพจน์, หมู่เกาะ, สาธารณรัฐ, สห ใช้ the เช่น the Philippines,

    the Netherlands, the Republic of China แต่ปกติแล้ว ประเทศจะไม่ใช้ the เช่น

    Thailand
    20. ชื่อภาคใช้ the เช่น the Far East, the south of Spain แต่ถ้าใช้ southern

    Spain ไม่ต้องมี the

 

กรณีที่ไม่ใช้ Articles

Filed under: Articles — Lanna @ 7:41 pm

กรณีที่ไม่ใช้ Articles
    1.ชื่อมื้ออาหาร เช่น breakfast
    2. ชื่อทะเลสาป, ภูเขา เช่น Lake Superior
    3. ชื่อภาษา, ชื่อวิชา เช่น French, Mathematics
    4. ชื่อวัน เช่น Wednesday
    5. เทศกาล, ฤดู เช่น Chrismas, Easter, spring, summer, winter
    6. ชื่อเมือง, รัฐ, ประเทศ เช่น Texas, Thailand
    7. ชื่อทวีป เช่น Asia, Europe
    8. นามนับไม่ได้ และนามพหูพจน์, นามไม่มีตัวตน, นามที่บอกวัสดุ ไม่ใช้ a และ an เช่น

    tigers, life, wood
    9. สำนวนเกี่ยวกับ bed, home, work ต่อไปนี้ไม่ใช้ the คือ go to bed, in bed,

    finish work, start work, at work, go home, at home
    10. คำนามต่อไปนี้ ในความหมายปกติไม่ใช้ the แต่ถ้าใช้ในความหมายอื่นจะใช้ the

    ได้แก่ bed, church, court, prison, hospital, market, class, school, college,

    university เช่น       

         – go to prison = ถูกขังคุก

          แต่ go to the prison = ไปที่คุก

         – go to bed = ไปนอน

          แต่ go to the bed = ไปที่เตียง
    11. ไม่ใช้ article ตามหลัง kind of, sort of, type of, make of, brand of, variety

    of, species of, เช่น this brand of cigaratte
    12. Verb ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง คัดเลือก คือ appoint, choose, elect, select

    หรือ make ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ดำรงตำแหน่งที่มีเพียงตำแหน่งเดียว ไม่ต้องใช้

    article หน้าตำแหน่งนั้น เช่น
        – He was made President.
    13. ชื่อกีฬาทุกชนิด

 

Quantifiers คืออะไร ?

    Quantifiers เป็นคำบ่งบอกและกำหนดคำนามในลักษณะของปริมาณ จำนวน ซึ่งอาจจะจำแนก quantifiers

ออกได้เป็น 4 ชนิด
    1. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนโดยรวม เช่น all, both, each,every
    2. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนมาก เช่น many, much, a lot of , lots of , plenty of , a great/good deal of
    3. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนปานกลางถีงน้อย เช่น
         ปานกลาง: some
         น้อย : a few,few, several, a little,litle, a bit of,less
    4. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนในเชิงปฏิเสธ : เช่น any,either,neither, no

 

การใช้ some, any

Filed under: หลักการใช้ some, any,Quantifiers — Lanna @ 2:05 pm

การใช้ some, any
    ปกติเราจะใช้ any กับประโยคคำถามหรือปฏิเสธ ใช้ some กับประโยคบอกเล่า กรณีต่อไปนี้ จะใช้ any และ some ต่างออกไป

*ทั้ง any และ some ใช้กับ Nounนับได้พหูพจน์ และ Nounนับไม่ได้

1.) เราใช้ any ในประโยคบอกเล่าได้ เมื่อ

ถ้า any หมายถึงคนไหนก็ได้ที่ไม่เจาะจง อะไรก็ได้ที่ไม่เจาะจง โดยไม่มีข้อยกเว้น
    – Any student who wants to go home early may do so.

ถ้าประโยคนั้นแสดงความไม่แน่ใจ เช่น wonder, doubt
    – I wonder whether anyone is there.

ถ้ามีคำที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ ได้แก่ hardly, never, rarely, scarcely, seldom, without เช่น

    – A ferocious tiger in circus is one which shows without any thought from trainer.

2.) เราใช้ some เมื่อ

คำถามที่ขึ้นต้นด้วย question word
    – Where can I buy some books?

เป็นคำถามปฏิเสธ
    – Arn’t there some student here?

คำถามเชิญชวนที่ผู้ถามหวังจะได้คำตอบรับ
    – Could I have some coffee, please?

 

 

การใช้ few, a few, little, a little

การใช้ few, a few, little, a little
# มีความหมายในทางบวก

-> a few ใช้กับNounนับได้พหูพจน์

-> a little ใช้กับ Nounนับไม่ได้

ความหมาย = มีอยู่บ้าง, พอจะใช้ได้

# มีความหมายในทางลบ

-> few ใช้กับNounนับได้พหูพจน์

-> little ใช้กับ Nounนับไม่ได้

ความหมาย = มีน้อยมาก, ไม่พอ
* หมายเหตุ : ถ้ามี just หรือ only มาขยายเพื่อเน้นคำ ต้องใช้ a few หรือ a little
    – He has few friends. (เขามีเพื่อนน้อยมาก)
    – The theater is almost filled but there are a few seats left. (ยังพอหาที่นั่นได้)
    – He knows little English. (รู้ภาษาอังกฤษน้อยมาก ไม่พอใช้งาน)
    – He knows a little English. (รู้พอใช้งานได้)
    – Only a few student can pass the final examination.
    – Only a few can pass the final examination.